Õigusvaldkonnad

Alljärgnevalt on loetletud erinevad tegevus- ja õigusvaldkonnad, milles Krevald Õigusbüroo OÜ ja büroo juristid ning koostööpartnerid omavad varasemat mitmeaastast kogemust.

LEPINGUÕIGUS-vajuta, et lugeda rohkem


Koostame klientidele erinevaid ostu-müügi, hanke, töövõtu, kinke, vahetuse, rendi, liisingu, laenu, krediidi jm lepinguid. Esindame kliente läbirääkimistel ning tsiviilkohtumenetluses. Tsiviilkohtumenetluses omavad Krevald Õigusbüroo OÜ juristid arvestatavaid kogemusi nii kohtueelses kui kohtumenetluses. Esindame kliente nii lepinguliste kui ka lepinguväliste ehk deliktiliste vaidluste lahendamisel.

Muuhulgas aitame kliente ka alljärgnevas:
– läbi rääkida ja koostada erinevaid eraõiguslikke lepinguid;
– kaitsta kliendi jaoks konfidentsiaalset informatsiooni lepingueelsete läbirääkimiste käigus, lepingu kehtivuse ajal ja pärast lepingu lõppemist;
– hinnata läbi õigusliku analüüsi lepingute vastavust kehtivatele õigusaktidele ja kaardistada lepingutest tulenevaid riske;
– lepingu rikkumisest tulenevate nõuete (sh võlanõuete) esitamisel;
– korrektselt lõpetada lepinguid;
– vaidluste lahendamisel.

ÕIGUSAUDIT - vajuta, et lugeda rohkem


Teostame õigusauditeid, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas Sinu äritegevus vastab kehtivatele nõuetele ja kas esineb puuduseid, mis võivad mõjutada Sinu äritegevust. Auditi käigus vaatame läbi asjakohased dokumendid ja teostame riskianalüüsi, mille tulemusena valmib aruanne. Aruanne annab ülevaate leitud puudustest ja riskidest ning juhised riskide maandamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.

TÖÖÕIGUS JA AVALIK TEENISTUS - vajuta, et lugeda rohkem


Esindame tööandjaid ja töötajaid tööõiguslikes küsimustes, sealhulgas individuaalsetes töövaidlustes, töösuhete reguleerimises, töölepingute, kollektiivlepingute, materiaalse vastutuse, töösisekorra eeskirjade ja muude tööõigusalaste dokumentide koostamises.

Eelnevale lisaks aitame:

– koostada töölepinguid ja muuta juba kehtivaid töölepinguid;
– vaadata üle ja koostada töökorralduse reegleid ja ametijuhendeid;
– kaitsta tööandja jaoks konfidentsiaalset informatsiooni, sh pärast töösuhte lõppemist;
– puhkusearvestuse, sealhulgas õppepuhkuse valdkonnas;
– töötaja vastutuse küsimustes, sealhulgas aitame koostada varalise vastutuse ja leppetrahvi kokkuleppeid;
– töölähetustega seotud küsimustes;
– töötervishoiu- ja ohutuse valdkonnas;
– korrektselt lõpetada töösuhteid ja viia läbi muutusi tööjõu struktuuris;
– töötaja isikuandmete töötlemisel;
– lahendada töösuhetega seotud küsimusi ühinemiste või ülevõtmiste korral;
– piiriülese töötamisega seotud küsimustes;
– suhtlemisel Tööinspektsiooniga.

Teostame õigusauditit. Auditi käigus tutvume ettevõttes kehtiva tööõigusalase dokumentatsiooniga ja hindame nende vastavust kehtivatele nõuetele. Auditi aruandes anname ülevaate leitud puudustest ja jagame soovitusi puuduste kõrvaldamiseks.

Tegeleme ka avaliku teenistuse alase (sh kaitseväeteenistusalase) nõustamise ning avalike teenistujate esindamisega kohtus.

VÄÄRTEOMENETLUS - vajuta, et lugeda rohkem


Nõustame ja kaitseme kliente väärteomenetluses, koostame vajalikud kaebused, taotlused, vastulaused ja kõik muu kaitsmiseks vajaliku.

KARISTUSÕIGUS JA KRIMINAALMENETLUS - vajuta, et lugeda rohkem


Kaitseme kliendi õigusi kriminaalmenetluses nii eeluurimisel kui kohtumenetluses. Õiguste kaitseks koostame taotlusi, kuriteokaebusi ja teisi vajalikke menetlusdokumente, võtame osa erimenetlustest ja suhtlusest nii uurijate kui prokuröriga. Esindame kriminaalmenetluses nii kannatanuid, süüdistatavaid, kahtlustatavaid kui ka teisi menetlusosalisi. Lähtume oma tegevuses eesmärgist välja selgitada kaitsealust õigustavad, vastutust välistavad ja karistust kergendavad asjaolud, võimaldades kliendil saada kriminaalasjas igakülgset õigusabi. Krevald Õigusbüroo OÜ juristid on oma varasemas praktikas teinud edukat oportuniteedi ja kriminaalmenetluse lõpetamise taotlusi, mis on rahuldatud.

HALDUSÕIGUS, SH MAKSUMENETLUS - vajuta, et lugeda rohkem


Nõustame ja esindame kliente haldusõiguslikel läbirääkimistel ja vaidlustel, samuti halduskohtumenetluses ja vaidemenetluses. N Muuhulgas oleme abiks alljärgnevas:

– suhtlemisel riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega;
– taotluste ja avalduste esitamisel (sh PRIA-le, linna ja valla asutustele);
– haldusaktide väljaandmisel, haldustoimingute teostamisel, halduslepingute sõlmimisel;
– haldusaktide ja haldustoimingute õiguspärasuse hindamisel – koostame vajadusel õiguslikke arvamusi haldusakti õiguspärasuse kohta;
– haldusaktide ja –toimingute vaidlustamisel.

Lisaks eelnevale nõustame kliente ka maksuõiguslikes küsimustes, esindame kliente vaidlustes nii Maksu- ja Tolliametis kui ka kohtus.

TARBIJAÕIGUS - vajuta, et lugeda rohkem


Tarbijaõiguse valdkonnas esindab Krevald Õigusbüroo nii tarbijaid kui ka kauplejaid äritegevuses. Tarbijaõiguste tagamiseks on kehtestatud mitmeid erinevaid õigusakte. Puutuvalt ettevõtjatesse, Krevald Õigusbüroo OÜ aitab kliendi äritegevust reguleerivaid õigusakte kaardistada ja tagada äritegevuse vastavuse kehtivatele nõuetele, sealhulgas aitame
– koostada tüüptingimusi ja erinevaid tarbijalepinguid;
– hinnata läbi õigusliku analüüsi tüüptingimuste ja tarbijalepingute vastavust kehtivatele õigusaktidele ning kaardistada tüüptingimustest ja tarbijalepingutest tulenevaid riske;
– koostada käitumisjuhiseid teenindavale personalile;
– lahendada tarbijakaebusi;
– suhtlemisel Tarbijakaitseametiga.

PEREKONNAÕIGUS - vajuta, et lugeda rohkem


Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes, sealhulgas abieluvara lepingu koostamisel, abielu lahutamisel, elatise väljamõistmisel, ühisvara jagamisel, laste hooldusõiguse ja suhtlemise korra küsimustes ja muudes perekonnaõiguslikes küsimustes. Esindame kliente nii kohtuvälistel vaidlustel kui ka kohtus.

ASJAÕIGUS - vajuta, et lugeda rohkem


Nõustame kliente erinevate kinnisvaratehingute läbiviimisel, korraldame asjaajamise notari ja kinnisturegistriga, koostame kinnisasjade omandamise, koormamise, võõrandamise jm lepinguid, esindamine läbirääkimistel ja vaidlustes, sh kaasomanike vaidlused jms.

PÄRIMISÕIGUS - vajuta, et lugeda rohkem


Esindame kliente soovi korral ka pärimisega seonduvates vaidlustes. Samuti koostame soovi korral viimse tahte avaldusi ja esindame kohtus esilekerkivate probleemide lahendamiseks.

VARASUHTED - vajuta, et lugeda rohkem


Nõustame kliente varaga seotud küsimustes, sealhulgas aitame
– reguleerida abikaasade vahelisi varasuhteid;
– lahendada laste ülalpidamisega seotud küsimusi;
– kaasomandiga seotud küsimustes;
– tagatisvaraga (hüpoteek, registerpant, kommertspant, üürileandja ja töövõtja pandiõigus) seotud küsimustes.

PANKROTIMENETLUS - vajuta, et lugeda rohkem


Esindame nii pankrotivõlgnikke kui ka pankrotivõlausaldajaid pankrotimenetluses ja koostame soovi korral põhjalikke ning edukaid pankrotiavaldusi nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.

TÄITEMENETLUS - vajuta, et lugeda rohkem


Esindame võlgnikke ja võlausaldajaid täitemenetluses suhtluses kohtutäituriga. Võlausaldajale koostame mõistliku hinnaga täiteavaldusi ning võlgniku eest koostame vajadusel kaebusi kohtutäiturite tegevusele, mida tuleb kahjuks liiga sageli ette.

KORTERÜHISTUD - vajuta, et lugeda rohkem


Esindamine ühistu liikmete võlgnevuste sissenõudmisel ja täitmisele pööramisel. Kõige mõistlikum on alustada maksekäsu kiirmenetluse avaldusega ning seejärel järgneb võlgnevuse sissenõudmine juba täitemenetluse raames.

SUHTLUS INKASSOFIRMADEGA- vajuta, et lugeda rohkem


Kes inkassoteenuseid osutava ettevõtte nn “hammasrataste” vahele on jäänud, see teab, millises toonis kirju sellistest ettevõtetest võib saada. Seetõttu esindame võlgnikke ka suhetes inkassofirmadega, et võlgnikud ei peaks oma aega ebameeldivate emotsioonidega ära rikkuma.

Lisaks eelnevale nõustab Krevald Õigusbüroo OÜ koos oma koostööpartneritega kliente järgnevateski valdkondades:

– EHITUSÕIGUS, PLANEERIMINE JA KESKKONNAÕIGUS

– ÜHINGU- JA ÄRIÕIGUS, ETTEVÕTETE RISKIANALÜÜS (tehingutega kaasnev ja töötajatega kaasnev)

– KLIENDISUHETE REGULEERIMINE

– E-KAUBANDUS: rohked vaidlused Tarbijakaitseametiga; kasutustingimuste koostamine ja juriidiline kontroll

– INTELLEKTUAALNE OMAND, AUTORIÕIGUS JA KAUBAMÄRGIÕIGUS

– REISIETTEVÕTTED